Már paneltag vagyok: Belépek

Online Kutatási Panel Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

A jelen Részvételi- és Játékszabályzat a www.nyerovalasz.hu online kutatási panelba való regisztrációval, az online kutatási panel regisztrált tagjai számára meghirdetett online kutatásokhoz kapcsolódó ingyenes nyereményjátékokban való részvétellel és adatkezelés feltételeivel, valamint a sorsolásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A nyereményjáték megnevezése

A nyereményjáték megnevezés alatt a www.nyerovalasz.hu közösségbe való regisztrációhoz kapcsolódó Online Kutatási Panel nyereményjátékot (továbbiakban: Regisztrációs nyereményjáték) az egyes meghirdetett kutatásokhoz kapcsolódó nyereményjátékokat (továbbiakban: Kutatási nyereményjáték) és a negyedéves nyereményjátékot (továbbiakban Negyedéves nyereményjáték, együtt: nyereményjáték) kell érteni.

 1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A nyereményjátékot a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 15., cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204-2-44, NAIH-107830/2016.) mint Szervező (továbbiakban: Szervező és/vagy Adatkezelő), megbízásából a Kutatópont Kft. (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 15. fszt. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-933445, adószám: 12417506-2-41) mint Lebonyolító (továbbiakban: Lebonyolító és/vagy Adatfeldolgozó) végzi.

 1. A nyereményjáték időtartama

Kutatási nyereményjáték: a kutatási nyereményjátékok 2016. december 05. 0:00 órától visszavonásig tartanak. Az egyes kérdőívek kitöltésére felhívó, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenetekben külön kerül meghatározásra az adott kutatási nyereményjáték időtartama.

 1. A sorsolás időpontja és helyszíne

Kutatási nyereményjáték sorsolásának időpontja: a sorsolások időpontjai egyenként, mindig az egyes kérdőívek kitöltését követő időpontokra kerülnek meghatározásra.

Sorsolás helyszíne: a nyeremény sorsolása a Lebonyolító székhelyén (1054 Budapest, Alkotmány utca 15.) történik.

 1. Nyereményjáték részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi tartózkodási hellyel (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím) rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a Regisztrációs nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a www.nyerovalasz.hu oldalon a regisztrációs kérdőív maradéktalan kitöltésével és a regisztrációs kérdőíven jelölik nyereményjátékban való részvételi szándékukat a jelölőnégyzetben. Regisztrációs nyereményjátékban való részvétel további feltétele, a megnyerni kívánt nyeremény kiválasztása a regisztráció során. Az egyes Kutatási nyereményjátékok vonatkozásában az egyes kérdőívek kitöltésére felhívó, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenetekben megadott kérdőívet kell maradéktalanul kitöltenie a résztvevőnek (továbbiakban: Résztvevő), továbbá a www.nyerovalasz.hu Profilom menüpontján belül, a nyereményjátékban való részvételre irányuló nyilatkozatának a részvételt elfogadó státuszban kell lenni (jelölőnégyzet bekattintásával), a kitöltésre felhívó e-mailben meghatározott nyeremény sorsolásán való részvételhez. A negyedéves nyereményjátékban az a Résztvevő vehet részt, aki a negyedéves nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt, az egyes kérdőívek kitöltésére felhívó, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenetekben megadott kérdőívek közül legalább egyet maradéktalanul kitölt, továbbá a www.nyerovalasz.hu Profilom menüpontján belül, a nyereményjátékban való részvételre irányuló nyilatkozatának a részvételt elfogadó státuszban kell lenni (jelölőnégyzet bekattintásával).

A Résztvevő a regisztrációs kérdőív kitöltésével nyilatkozik 18. életévének betöltéséről, elfogadja a jelen online kutatási panel nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzatát és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban részletesen leírt adatkezelési feltételeket.

A nyereményjátéknak és a regisztráció feltételeinek megfelelően egy személy csak egyszer, egy e-mail címmel regisztrálhatja magát, továbbá egy kérdőívet csak egyszer tölthet ki. Amennyiben ugyanazon személy több e-mail címmel regisztrál a www.nyerovalasz.hu online kutatási panelbe, a Lebonyolító kizárja őt a nyereményjátékból és a további kutatásokból is.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt:

 • 18. életévüket be nem töltött személyek,
 • nem természetes személyek,
 • nem cselekvőképes személyek,
 • magyarországi tartózkodási hellyel (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím) nem rendelkező személyek,
 • Szerencsejáték Zrt. és a Kutatópont Kft. munkavállalói, alkalmazottai, a nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködőként, megbízottként résztvevő gazdálkodó szervezet(ek) tulajdonosai, munkavállalói, vagy megbízottjai.
 1. Nyeremények

Kutatási nyereményjáték: az egyes kérdőívek kitöltésére felhívó, a regisztráció során a Résztvevő által megadott e-mail címre küldött üzenetekben külön kerül meghatározásra az adott kutatáshoz kapcsolódó nyeremény.

Negyedéves nyereményjáték: a meghirdetett időtartam alatt az egyes kérdőívek kitöltésére felhívó, a regisztráció során a Résztvevő által megadott e-mail címre küldött üzenetekben külön kerül meghatározásra a negyedéves nyereményjátékhoz kapcsolódó nyeremény.

 1. A sorsolás menete

A sorsolás számítógépes program segítségével történő véletlenszám-generálással zajlik, melynek során az 5. pontban részletezett Részvevők regisztráció során megadott e-mail címei közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra az alábbiakban meghatározott nyertes és pótnyertes.

 • A Kutatási nyereményjáték esetén az egyes kérdőívek kitöltésére felhívó, a regisztráció során megadott e-mail címre küldendő üzenetekben meghatározott számú, minimum 1 fő maximum 10 fő főnyertes, és ugyanennyi fő pótnyertes kerül kisorsolásra. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a főnyertes helyébe lépni.
 • A negyedéves nyereményjáték során a nyereményhez 1 fő főnyertes és 1 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.
 1. A nyertesek értesítése

A nyertest a Lebonyolító a sorsolás után 10 (tíz) naptári napon belül elektronikus úton, a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti, egyben tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről, egyezteti annak átadásához szükséges további személyes adatait. A nyertes az e-mailben történő értesítést követő 20 (húsz) naptári napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Lebonyolító által megjelölt személlyel.

A nyeremény kisorsolásakor a pótnyertes nyeremény igénye abban az esetben léphet életbe, ha valamely főnyertes bármilyen okból nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek, vagy a főnyertes az e-mailben történő értesítést követő 20 (húsz) naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolító által megjelölt személlyel.

A határidőn túl a főnyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt.

A Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a Részvevő által történt hibás vagy téves adatszolgáltatásból, illetve a Résztvevő által a regisztrációkor megadott e-mail postafiók használatának jogosultságából, műszaki-technológiai állapotából vagy ahhoz kapcsolódó költségekből, károkból, veszteségekből adódó vitás ügyekért.

A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő nyertes személy a nyereményről szóló elektronikus értesítéstől számítottan haladéktalanul, de legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 20 (húsz) naptári napon belül jogosult a nyeremény átvételére. A nyertes köteles a Lebonyolítóval együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen.

A nyeremények átadása postai úton történik, a nyertessel egyeztetett lakcímre (létező postai/értesítési címre) történő postai kézbesítéssel. A postai úton történő nyeremény-átadás kizárólag egy alkalommal történik, költségeit a Lebonyolító viseli. Sikertelen kézbesítés (pl. nem valós postai/értesítési cím) esetén a nyertes a nyereményjogosultságát elveszti.

A nyeremény visszautasítható. A nyeremény azonban másra át nem ruházható és készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.

A Lebonyolító teljes egészében átvállalja a nyereményre vonatkozó, jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget.

A nyeremény személyes átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény beváltásának vagy felhasználásának helyszínére történő utazási költsége) a nyertest terhelik.

 1. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékban résztvevők a regisztrációkor a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik, magukra nézve kötelezőnek fogadják el, melyeket az erre biztosított jelölő négyzetben jelölik.

A Szervező és/vagy a Lebonyolító a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak megszegése esetén bármely Részvevőtől előzetes értesítés nélkül megvonhatja.

A nyereményjátékkal, illetve a jelen Részvételi- és Játékszabályzat feltételeiben foglaltakkal kapcsolatosan a segitseg@nyerovalasz.hu e-mail címen érdeklődhet.

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot különösen indokolt esetben megváltoztathassa (többek között pl.: műszaki hiba miatt nem elérhető a nyereményjáték, a sorsolásra technikai okok miatt nem a megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor stb.) úgy, hogy az a Résztvevőket hátrányosan nem érintheti.

A nyereményjáték a Résztvevők számára önkéntes, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 1. Adatkezelési rendelkezések

A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező/Adatkezelő és a Lebonyolító/Adatfeldolgozó:

 • személyes adataikat (vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, tartózkodási hely (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím)) a sorsolás lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
 • nyereményre való jogosultság esetében nevüket (vezetéknév és keresztnév) és tartózkodási helyüket (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározottak szerint és ideig kezelje;
 • nyereményre való jogosultság esetében nevüket (vezetéknév és keresztnév) és a tartózkodási helyük (pl.: lakcím, létező postai/értesítési cím) irányítószáma szerinti település nevét a www.nyerovalasz.hu honlapon közzétegye.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel közvetlenül a Kutatópont Kft-t a segitseg@nyerovalasz.hu e-mail címen, vagy a Szerencsejáték Zrt-t, az adatved@szerencsejatek.hu e-mail címen keresheti.

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog, melynek során az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről,
 • helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll,
 • tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére jelent előnyöket,
 • törléshez való jog: amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki, úgy az Infotv. 17. § 2) pontjában foglaltak szerint kérheti az online kutatási panelbe regisztrált személy az adatai törlését.

Az adatainak kezelésére vonatkozó írásos visszavonást (letiltást), illetve a regisztráció során tett nyilatkozatainak visszavonását a következőképpen teheti meg:

 • a www.nyerovalasz.hu honlapon belépve a regisztrációjának törlésével;
 • a segitseg@nyerovalasz.hu e-mail címre, kifejezetten erre irányuló nyilatkozatának megküldésével.

Amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban Hatóság) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén Bírósághoz fordulni.

Az érintett további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH) felé bejelentésre került. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-107830/2016

Amennyiben egy Résztvevő a nyereményjátékban nem kíván részt venni, a segitseg@nyerovalasz.hu e-mail címen ezt bejelentheti, vagy a regisztrációs kérdőív végén nyilatkozhat erről, vagy a www.nyerovalasz.hu honlapon a Profilom menüpontban is jelölő négyzet segítségével beállíthatja.

A Résztvevők a személyes adataiknak a nyereményjáték vonatkozó adatbázisából való törlése céljából vagy a személyes adataiknak módosítása céljából a segitseg@nyerovalasz.hu e-mail címre eljuttatott írásbeli kérésének teljesítése, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 3 munkanapon belül történik meg.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodik a Résztvevők személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek személyes adatok megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

A jelen nyereményjáték szabályzat szerinti adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdés esetén további tájékoztatást a Résztvevő az alábbi elérhetőségen kaphat: segitseg@nyerovalasz.hu.

Budapest, 2019. december 27.

Szerencsejáték Zrt.