Már paneltag vagyok: Belépek

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen tájékoztató ismerteti, hogyan regisztrálhat a www.nyerovalasz.hu online kutatási panelünkbe, hogy a későbbiekben közreműködhessen kutatásainkban, kérdőíveink kitöltésében és az ahhoz kapcsolódó nyereményjátékokban, továbbá ebből a tájékoztatóból azt is megtudhatja, hogyan történik a honlapon történő regisztrációt követő tagság fennállása során megadott személyes adatainak kezelése.

A www.nyerovalasz.hu honlap üzemeltetését, valamint a kutatást, a kérdőívek összeállítását és a kitöltött kérdőívek kiértékelését a Szerencsejáték Zrt., (továbbiakban: Adatkezelő, székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32., cégjegyzékszám: 01-10-041628) megbízásából a Kutatópont Kft. (továbbiakban: Piackutatást végző vagy Adatfeldolgozó, székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 15. fszt. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-933445) végzi.

A kutatásokban való részvétel, a kérdőívek kitöltése és a nyereményjátékokban való részvétel regisztrációhoz kötött.

I. Regisztráció és a www.nyerovalasz.hu online kutatási panel tagság

A www.nyerovalasz.hu online kutatási panelbe való regisztráció és tagság önkéntes, amely tagságot a regisztrált tagok bármikor, minden következmény nélkül megszüntethetik vagy felfüggeszthetik. Kérjük, döntése előtt mérlegelje a jelen tájékoztatóban foglaltakat!

A www.nyerovalasz.hu online kutatási panelhez és az ahhoz kapcsolódó nyereményjátékokhoz kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi tartózkodási hellyel (pl.: lakcím, értesítési cím) rendelkező természetes személyek csatlakozhatnak, akik elfogadják a regisztrációt megelőzően megismert, jelen adatvédelmi tájékoztatóban és a nyereményjátékok Részvételi és Játékszabályzatában foglaltakat.

A www.nyerovalasz.hu online kutatási panelhez a Szerencsejáték Zrt. és a Kutatópont Kft. munkavállalói nem csatlakozhatnak.

A regisztráció során a következő adatok megadására van szükség:

 • Név,
 • E-mail cím,
 • Jelszó,
 • Betöltöttem a 18. életévemet – négyzet bejelölése,
 • Elolvastam, tudomásul veszem és elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakat – négyzet bejelölése,
 • Elolvastam, tudomásul veszem és elfogadom az online kutatási panel Részvételi és Játékszabályzatát – négyzet bejelölése,
 • Nem,
 • Születési év,
 • Iskolai végzettség,
 • Irányítószám,
 • Szerencséhez való viszonnyal és személyiséggel összefüggő állítások értékelése,
 • Nyereményjátékokban való részvétel gyakoriság,
 • Játszott nyereményjáték típusok,
 • Szerencsejátékokban való részvétel gyakoriság,
 • Játszott szerencsejáték típusok,
 • Nem játszott szerencsejáték típusok,
 • Részt kívánok venni az online paneltagok részére szervezett nyereményjátékokban – igen vagy nem négyzet bejelölése.

Kizárólag a nyereményjátékokon nyertes személyek esetében további kiegészítő adatok kerülnek felvételre:

 • Vezetéknév,
 • Keresztnév,
 • E-mail cím,
 • Tartózkodási hely (pl.: lakcím, értesítési cím).

A www.nyerovalasz.hu honlapra csak a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval, a biztonságos http protokollnak megfelelve (https) lehet belépni az adatainak védelme és az Ön biztonsága érdekében. Amennyiben jelszavához vagy a bejelentkezéskor megadott bármely személyes adatához harmadik fél illetéktelenül hozzájut, annak kockázatát Ön viseli. Amennyiben ez a helyzet megtörténne, és erről tudomást szerez, kérjük, haladéktalanul értesítse a Piackutatást végzőt a megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Piackutatást végző a regisztráció után, annak megerősítésére és a regisztrációs kérdőívre vonatkozóan egy automatikus e-mailt küld az Ön által a regisztráció során megadott e-mail címre.

Egy személy csak egyszer, egy e-mail címmel regisztrálhat. Amennyiben ugyanazon személy több e-mail címmel regisztrál a www.nyerovalasz.hu online kutatási panelbe, a Piackutatást végző kizárja őt a további kutatásokból.

A www.nyerovalasz.hu oldalon regisztrálók vállalják, hogy válaszaikkal valós adatokat közölnek, valamint saját véleményüket osztják meg. A regisztrációt követő online kutatásokban való részvételre történő felkérés a regisztráció során megadott e-mail címen keresztül történik. A kutatások anonim eredményeit a Piackutatást végző időről-időre megoszthatja Önnel, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenetben, vagy a www.nyerovalasz.hu honlapon.

II. Kérdőívek kitöltése

A Piackutatást végző minden új, kitöltendő kérdőív esetében felhívást küld a regisztráció során az Ön által megadott e-mail címre. Az e-mailben elhelyezett linkre kattintva tud a kérdőív kérdéseire válaszolni, és így a kutatásban közreműködni.

A kutatásokban való részvétel, így a kérdőívek kitöltése is teljesen önkéntes. Ezért, ha Ön mégsem kíván részt venni a kutatásban, bármikor bezárhatja az adott kérdőívet annak kitöltése nélkül. Az egyes kérdőívek kitöltésére felhívó, a regisztráció során a résztvevő által megadott e-mail címre küldött üzenetekben külön meghatározásra kerül az adott kérdőív kitöltésére rendelkezésre álló időszak. A megnyitott, majd kitöltés nélkül bezárt, vagy részben kitöltött, majd bezárt kérdőív, az adott kérdőív kitöltésére rendelkezésre álló időszakban, az e-mailben kiküldött linkről újra megnyitható és kitöltése folytatható onnan, ahol abbahagyta a résztvevő. Az adott kérdőív kitöltésére rendelkezésre álló időszak lejártát követően csak a teljesen kitöltött kérdőívek vesznek részt az adott kutatásban és nyereményjátékban. Egy kérdőívet egy személy csak egyszer tölthet ki.

A kérdőívek kitöltésével nyereményjátékokban is részt vesznek az online kutatási panelbe regisztrált személyek, amennyiben ehhez hozzájárultak a regisztráció során és megfelelnek az adott nyereményjátékhoz tartozó Részvételi és Játékszabályzat feltételeinek.

Amennyiben adott nyereményjáték sorsolását követően, de a nyertesek kiértesítését megelőzően törli regisztrációját a résztvevő az online kutatási panelből, azzal elveszíti jogosultságát a nyereményre.

III. Adatkezelés

A Szerencsejáték Zrt. (adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-107830/2016.) és a Kutatópont Kft. a személyes adatok kezelését és feldolgozását a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályok előírásainak betartásával végzi.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a későbbiek során további Adatfeldolgozókat vegyen igénybe, amelyekről a www.nyerovalasz.hu honlapon ad tájékoztatást.

Az adatkezelés kizárólag a regisztráció során Ön által önkéntesen megadott adatok és a hozzájárulása alapján történik.

III.1 Az adatkezelés jogszabályi háttere, a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

Az Adatkezelő a szolgáltatás(ok) szerződésszerű nyújtása és teljesítése során garantálja az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb adat-, biztonsági- és titokvédelmi szabályokban foglaltak érvényre juttatását.

Az Adatkezelő csak azon adatokat kezeli, melyeket törvény előír, vagy amelyek kezelésére lehetőséget teremt, továbbá amelyek kezeléséhez az érintett önkéntes hozzájárulását adta, továbbá melyek az online kutatási panelen keresztül folytatott kutatásokban, valamint a nyereményjátékokban való részvételhez és a nyeremények átadásához szükségesek.

Az online kutatási panelben megvalósuló adatkezelés(ek) során legfontosabb jogszabályok a következők:

 • Magyarország Alaptörvénye VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok védelméhez fűződő jog,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.),
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.),
 • a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény (Szvtv);
 • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Az online kutatási panelben megvalósuló adatkezelések azonosító adtai

Bejelentés megnevezése Adatkezelés célja Nyilvántartási szám
 Az online kutató panel építése és a hozzá kapcsolódó nyereményjátékban a nyertesek adatainak kezelése, a nyertesekkel való kapcsolatfelvétel.  Az online kutató panel építése és a hozzá kapcsolódó nyereményjátékban a nyertesek adatainak kezelése, a nyertesekkel való kapcsolatfelvétel. NAIH-107830/2016.

III.2 Az online kutatási panelben kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama az (egyes) eltérő* adatkezelési céloknak megfelelő felsorolásban

* (ugyanazon személyes adat kezeléséhez az eltérő (többes) adatkezelési cél alapján többes – különböző – jogalap és időtartam kerülhet meghatározásra)

A jelen Adatvédelmi tájékoztató megismerése után a www.nyerovalasz.hu honlapon történő regisztráció elfogadásával, Ön az alábbi nyilatkozatot teszi:

Önkéntesen, kifejezetten, szabad és befolyásmentes akaratnyilvánítással, tájékozottan, a következmények és a jelen részletes adatkezelési tájékoztató ismeretében, kellő megfontolás után hozzájárulok, hogy a következő táblázatban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó jelen nyilatkozat alapján írásos visszavonásomig a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint piackutatás céljából kezelje, így különösen gyűjtse, rögzítse, rendszerezze, tárolja, lekérdezze, feldolgozza, nyilvántartsa, továbbá, hogy az Adatfeldolgozó az e-mail címemre kérdőív kitöltésére vonatkozó értesítéseket, felhívásokat küldjön.

A Kutatópont. által az online kutatási panelben kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama

A személyes adat megnevezése

Az adatkezelés jogcíme  Az adatkezelés célja Az adatkezelés időtartama
név az érintett önkéntes hozzájárulása * A játékos beazonosítását szolgálja. A jogviszony de, legfeljebb az online kutatás idejére

e-mail cím

az érintett önkéntes hozzájárulása * A játékos beazonosítását szolgálja.
* A regisztráció mindaddig nem kerül aktív státuszba, míg az e-mail címre kiküldött aktiváló linkre rá nem kattint az ügyfél.
* A rendszerüzenetek a megadott e-mail címre mennek ki
A jogviszony de, legfeljebb az online kutatás idejére
Betöltöttem a 18. életévemet – négyzet bejelölése Szjtv. 1§. (6) * A Szerencsejáték törvény által előírt min. 18 éves korhatárról való nyilatkozat. A jogviszony idejére
Elolvastam, tudomásul veszem és elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakat –négyzet bejelölése Info tv. 20§ Nyilatkozat az adatkezelés körülményeinek megismeréséről és elfogadásáról A jogviszony idejére
Elolvastam, tudomásul veszem és elfogadom az online kutatási panel Részvételi- és Játékszabályzatát–négyzet bejelölése Eker tv. 13/A§ * Nyilatkozat szolgáltatási szerződés elfogadásáról A jogviszony idejére
Nem 1995. évi CXIX tv. 12. §. *demográfiai, statisztikai jellegű technikai adat Legfeljebb a jogviszony idejére
Születési év Eker tv. 13/A§ A játékos beazonosítását szolgálja.

Az Szjtv. által előírt min. 18 éves korhatár ellenőrzésé

A jogviszony idejére
Iskolai végzettség 1995. évi CXIX tv. 12. §. * demográfiai, statisztikai jellegű technikai adat A jogviszony idejére
Irányítószám 1995. évi CXIX tv. 12. §. * demográfiai, statisztikai jellegű technikai adat A jogviszony idejére
Szerencséhez való viszonnyal és személyiséggel összefüggő állítások értékelése 1995. évi CXIX tv. 12. §. * demográfiai, statisztikai jellegű technikai adat A jogviszony idejére
Nyereményjátékban való részvétel gyakoriság 1995. évi CXIX tv. 12. §. * demográfiai, statisztikai jellegű technikai adat A jogviszony idejére
Játszott nyereményjáték típusok 1995. évi CXIX tv. 12. §. * demográfiai, statisztikai jellegű technikai adat A jogviszony idejére
Szerencsejátékokban való részvétel gyakoriság 1995. évi CXIX tv. 12. §. * demográfiai, statisztikai jellegű technikai adat A jogviszony idejére
Játszott szerencsejáték típusok 1995. évi CXIX tv. 12. §. * demográfiai, statisztikai jellegű technikai adat. A jogviszony idejére
Nem játszott szerencsejáték típusok 1995. évi CXIX tv. 12. §. * demográfiai, statisztikai jellegű technikai adat A jogviszony idejére
Részt kívánok venni az online paneltagok részére szervezett nyereményjátékokban az érintett önkéntes hozzájárulása * Nyilatkozat és hozzájárulás a nyereményjátékban való részvételhez A jogviszony idejére
IP cím Eker tv. 13/A§ technikai adat A jogviszony idejére
Vezetéknév Eker tv. 13/A§ * A játékos beazonosítását szolgálja

csak a nyereményjátékon nyertes estén kerül felvételre

A jogviszony idejére
Keresztnév Eker tv. 13/A§ * A játékos beazonosítását szolgálja

csak a nyereményjátékon nyertes estén kerül felvételre

A jogviszony idejére
E-mail cím Eker tv. 13/A§ * A játékos beazonosítását szolgálja.

csak a nyereményjátékon nyertes estén kerül felvételre

A jogviszony idejére
Tartózkodási hely Eker tv. 13/A§ * A játékos beazonosítását szolgálja

* csak a nyereményjátékon nyertes estén kerül felvételre

A jogviszony idejére

A személyes adatok felvétele az online kutatási panelbe való regisztráció alkalmával a www.nyerovalasz.hu honlap regisztrációs felületén, majd az e-mailben kiküldött linken elérhető regisztrációs kérdőíven feltüntetett adatokkal, továbbá nyereményjátékban elért nyeremény esetén, a nyeremény átadásához szükséges adatokkal történik.

Az online kutatási panelbe való utolsó bejelentkezéstől vagy kutatásban való utolsó közreműködéstől számított 2 év elteltével, illetve a tagság más módon történő megszüntetésével a regisztráció során megadott személyes adatok azonnal és véglegesen törlésre kerülnek.

III.3 Az Adatkezelő által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

Az online kutatási panelbe regisztráltak adatait fokozott biztonsági intézkedések védik az illetéktelen hozzáféréstől. Az Adatfeldolgozó szerverei biztonsági okokból mind a regisztráció során, mind pedig az egyedi belépések során használt IP címeket rögzítik.

III.4 Cookie-k

A cookie-k kis méretű programok vagy fájlok, melyeket a felhasználó internetes böngészője ment el a meglátogatott oldalról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is.

A www.nyerovalasz.hu honlap a következő cookie-kat alkalmazza: böngésző cookie, Flash cookie, session cookie-k a munkamenet azonosítása céljából.

A böngésző és a Flash cookie-k tárolásának célja a felhasználói élmény növelése azáltal, hogy megőrzik a látogató által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik.

Sem a böngésző, sem a Flash cookie-k nem képesek a felhasználó azonosítására, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak kód (azaz programok) futtatására vagy vírusok másik számítógépre történő eljuttatására.

Harmadik féltől származó sütiket cookie-kat az Ön számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során.

III.5 Adattovábbítás(ok), az adatok felhasználása

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben az Adatkezelő a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság, hivatal (pl. nyomozó hatóság, bíróság) rendelkezésére bocsátani.

III.6 Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel közvetlenül a Kutatópont Kft-t a segitseg@nyerovalasz.hu e-mail címen, vagy a Szerencsejáték Zrt-t, az adatved@szerencsejatek.hu e-mail címen keresheti.

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog, melynek során az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről,
 • helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll,
 • tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére jelent előnyöket,
 • törléshez való jog: amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki, úgy az Infotv. 17. § 2) pontjában foglaltak szerint kérheti az online kutatási panelbe regisztrált személy az adatai törlését.

Az adatainak kezelésére vonatkozó írásos visszavonást (letiltást), illetve a nyilatkozatainak visszavonását a következőképpen teheti meg:

 • a www.nyerovalasz.hu honlapon belépve a regisztrációjának törlésével;
 • a segitseg@nyerovalasz.hu e-mail címre, kifejezetten erre irányuló nyilatkozatának megküldésével.

Amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban Hatóság) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén Bírósághoz fordulni.

Az érintett további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

III.7  A felhasználó felelőssége

 

Az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére és megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

Az online kutatási panelbe regisztrált különös felelőssége, hogy az azonosításához, illetve a rendszer használatához szükséges jelszavait megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja.

Az online kutatási panelbe regisztráltak felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik felhasználásával jön létre. Az online kutatási panelbe regisztráltak szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező online kutatási panelbe regisztrált tag személyes adatával való visszaélésekért az Adatkezelőt nem terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség.

Felhívjuk az online kutatási panelbe regisztráltak figyelmét, hogy az online kutatási panel nem rendeltetésszerű- és/vagy az Adatkezelő által lefolytatott kockázatelemezés során megállapított visszaélésszerű használata az Adatkezelő részéről maga után vonhatja

 • a felhasználó hozzáférési jogának korlátozását, az elért nyeremények átadásának előzetes figyelmeztetés nélküli felfüggesztését,
 • súlyosabb esetben a regisztráció előzetes figyelmeztetés nélküli zárolását, továbbá törlését.

 

III.8 Az adatkezelési nyilatkozat módosítása és elfogadása

A jelen adatkezelési tájékoztató az online panelbe regisztrált személy általi egyszeri elfogadását követően annak

 • jogszabályváltozásból eredő;
 • az online panelbe regisztrált jogainak és a panel működésének és a hozzá kapcsolódó kutatások és nyereményjátékok fokozottabb védelmét biztosító;
 • a panel működésének és a hozzá kapcsolódó kutatások és nyereményjátékok tisztaságának megőrzését, a visszaélések megelőzését és felderítését előmozdító módosításának hatályba lépéséhez

a továbbiakban nem szükséges az online kutatási panelbe regisztrált személy ismételt, aktív elfogadó nyilatkozata.

Az Adatkezelési tájékoztató, a nyereményjátékok részvételi és játékszabályzatának változásáról, az új verzió hatályba lépéséről és annak elérhetőségéről a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenetben értesülnek az online kutatási panelbe regisztráltak, valamint az online kutatási panel internetes oldalán elérhetővé válik a módosított teljes szöveg.

Budapest, 2016. október 26.

Érvényes 2016. október 26-tól visszavonásig.

Áttekintve és frissítve 2020. május 29.

Szerencsejáték Zrt.